Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Kausela – Kultanummi – Kalttassuo omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Kaarina.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistöomistajain ja –haltijoiden yhdyssiteenä, valvoa heidän yleisiä taloudellisia ja paikallisia etujaan sekä edistää heidän kiinteistönomistusta ja hallintaa koskevia harrastuksiaan. Yhdistys ei toimi voiton saavuttamiseksi eikä voi jakaa jäsenille toiminnasta mahdollisesti syntynyttä säästöä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee viranomaisille esityksiä ja anomuksia sekä pyrkii saamaan pienkiinteistönomistajaedustajia asianomaisiin kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin. Mahdollisesti yhdistys myös avustaa kohtuullista korvausta vastaan, itsekannattavuusperiaatetta noudattaen, jäseniään kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi toiminnaksi.
Yhdistys liittyy jäseneksi Suomen Pienkiinteistöliittoon ja voi erota siitä vuosikokouksen 2/3 enemmistön päätöksellä.

4§ Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Suomen kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa pientalokiinteistön tai osan siitä, tahi hallitsee sellaisessa osakkeen omistajana ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen, jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen etuja.
Yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi Suomen kansalaisen, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

5§ Yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut seuraavaksi vuodeksi määrätään syyskokouksessa. Suomen Pienkiinteistöliittoon kuuluttaessa maksetaan sille jäsenmaksuna liiton vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

6§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksen johtokunta, jonka puheenjohtajana toimii syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja johon lisäksi kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä enintään kuusi (6) samaksi ajaksi valittua varajäsentä. Jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan keskuudestaan sekä ottaa mahdolliset toimihenkilöt palvelukseen. Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa vaalin jälkeisen kalenterivuoden alusta. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet johtokunnan jäsenistä osallistuvat päätöksen tekoon.

7§ Johtokunnalla ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen muussa tapauksessa kuin että yhdistyksen kokous on sen siihen nimenomaan valtuuttanut.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja aina jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

10§ Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja vuosikokous viimeistään maaliskuussa sekä käsitellään niissä seuraavat asiat:
Syyskokouksessa:
a) määrätään liittymismaksu ja yhdistyksen jäsenmaksu seuraavaksi vuodeksi,
b) määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkat ja palkkiot,
c) hyväksytään työsuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten,
d) valitaan seuraavaksi vuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi,
e) valitaan varsinaiset ja varajäsenet johtokuntaa erovuoroisten tilalle, jotka ensikerralla määrätään arvalla
f) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
g) tarvittaessa valitaan edustajat Suomen Pienkiinteistöliiton kokouksiin ja ehdokkaat sanotun liiton hallitukseen seuraavaa toimikautta varten, samoin kuin edustajat muihinkin elimiin, jotka katsotaan tarpeellisiksi,
h) asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi
i) annetaan evästyksiä Suomen pienkiinteistöliiton kokouksiin tai muihin elimiin mahdollisesti valituille edustajille,
j) määrätään mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen ilmoitustapaa seuraavana vuonna on käytettävä ja missä lehdessä kokouskutsut on julkaistava, jos sanomalehti-ilmoitustapaa käytetään. Samoin määrätään, miten muut tiedonannot seuraavan vuonna jäsenille toimitetaan,
k) käsitellään muut syyskokouksen ohjelmaan otetut asiat.
Vuosikokouksessa:
a) esitetään johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta, edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto,
b) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä vuodelta johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
c) käsitellään mahdolliset muut vuosikokouksen ohjelmaan otetut asiat. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin johtokunta niin päättää tai milloin ¼ jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenelle yksi (1) ääni. Puhe- ja äänioikeutta ei saa siirtää toiselle.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

11§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen päätöksen mukaan joko ilmoituksella syyskokouksessa määrätyssä sanomalehdessä tai kirjeellä tai paikkakunnan ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella.
Syyskokous ja vuosikokous on kutsuttava vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen ja muut kokoukset vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon edellisen vuoden syyskokouksessa päätetyllä tavalla. Johtokunta kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla joko puhelimitse tai kirjeitse kolme (3) vuorokautta ennen kokousta silloin, kun puheenjohtaja tai puolet johtokunnan jäsenistä haluavat kokoontumista.

12§ Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja rahastoja sekä hankkimaan virkistyskäyttöä varten myös kiinteistön.

13§ Yhdistyksen sääntöjen muutos tai yhdistyksen purkaminen voi tapahtua kahden peräkkäisen kokouksen, joista toisen täytyy olla joko syys- tai vuosikokous, ja joiden väli on vähintään 14 vuorokautta, päätöksellä, jos ¾ kaikista äänestyksessä annetuista äänistä esitystä molemmissa kokouksissa kannattaa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneistä varoista luovutettava neljäsosa (¼) Suomen Pienkiinteistöliitolle, jos yhdistys siihen kuuluu, ja lopuista varoista, samoin kuin sanottuun liittoon kuulumattoman yhdistyksen varoista, on samalla päätettävä, miten ne on käytettävä sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut.

14§ Muuten noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.